Sculpture

Gargoyle

14 x 8 x 9 Clay.

Previous/Back/Next

Return to Portfolio

Return to Main